ProGameBet

Gizlilik ve Çerezler Politikası

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, ProGameBet tarafından işletilmekte olan www.progamebet5.com web ve mobil site (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında elde ettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi: isim, soyadı,

 • İletişim Bilgisi: e-posta adresi

 • Kullanıcı Bilgisi: kullanıcı kodu ve takma isim(nickname)

 • Kullanıcı İşlem Bilgisi: Platform üzerinde gerçekleştirilen işlemlere yönelik bilgiler

 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre/parola

 • Pazarlama Bilgisi: cookie

 • Talep ve Şikayet Yönetimi Bilgisi: hizmetlerimize ilişkin yöneltilen talep ve yorumlar

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması kapsamında işlemektedir.

Ayrıca, kişisel veriler sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Veri Sahibi’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlamanın gerçekleştirilmesi, Veri Sahibi’nden elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılmasının yanı sıra Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Şirket, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Veri Sahibi ile Şirket arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Şirket’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Şirket, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-posta gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi’nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Platform’un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerin Güncellenmesi

Veri sahibi, kişisel bilgilerini Platform’da yer alan “Bize Ulaşın” sekmesi üzerinde talep formu oluşturarak kişisel bilgilerinin güncellenmesi talebini Platform yetkililerine iletebilir.

ÇEREZLER (COOKİE’LER)

Veri Sahipleri’nin Platform’dan en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için Platform’da çerez kullanılmaktadır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın veya cihazınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bu durumun, Platform’u kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu Platformda çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılmaktadır.

 • Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Platform’da çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • Platform’un işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

 • Platform’u iyileştirmek ve Platform üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

 • Platform’un, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

 • Platform’da Kullanılan Çerezlerin Süreleri

Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, ziyaretçilerimizin Platform ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Platform’un düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler, Platform’un işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; Platform’u kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde Platform’u aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Platform’umuz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin Platform’u daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

 • Platform’da Kullanılan Çerezlerin Kategorileri

Sunduğumuz hizmetin kalitesini en üst seviyede tutmak ve Veri Sahibi’ne iyi bir kullanıcı deneyimi yaşatmak için Platform’da kullanılan çerezlerin şu şekilde kategorize edilebilir:

 • Teknik Çerezler: Teknik çerezler ile Platform’un çalışması sağlanmakta, Platform’un çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir

 • Otantikasyon Çerezleri: Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak Platform’a giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Platform’da ziyaret ettiği her bir sayfada Platform kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

 • Flash Çerezleri: Platform’da yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

 • Kişiselleştirme Çerezleri: Kullanıcıların tercihlerini farklı Platform’un farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

 • Analitik Çerezler: Analitik çerezler ile Platform’u ziyaret edenlerin sayıları, Platform’da görüntülenen sayfaların tespiti, Platform ziyaret saatleri, Platform sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 • Platform’da Kullanılan Çerezler

Platform’da kullanılan çerezlerin önemli bir kısmı aşağıdaki gibidir ve Veri Sahibi’nin bilgilendirilmesi amacıyla paylaşılmaktadır:

 • Platform üzerinde uid, bku, bkdc, DSID, IDE, __qca, Trk0, csync, pid, pbw, pdomid, sasd, vs, sasd2, cid gibi çerezler, davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmakta olup Veri Sahibi’nin oturumu sürecinde ya da bir yıl boyunca tutulmaktadır. Bu tür çerezleri, tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

 • Platform üzerinde __ GdynUIDR ve UID gibi çerezler, pazar analizi yürütülmesi amacıyla kullanılmakta olup oturum süresine ya da bir yıl tutulmaktadır. Bu tür çerezleri, tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

 • Platform üzerinde __gads,_ga gibi çerezler, Google analitiklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmakta olup oturum süresince veya bir yıl boyunca tutulmaktadır. Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Platform’un sunumunun ve kullanımının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlamaktadır.

 • Platform üzerinde tcouids_sq__asc__utmzs_cc__gadss_nr__aucs_ccs_sq__utmcs_ppvs_sq__ga gibi çerezler, kaynak site kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılıp oturum süresince ya da bir yıl boyunca tutulmaktadır. Bahse konu türdeki çerezleri, tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

 • Platform üzerinde PLAYEDGOALS ve GED_PLAYLIST_ACTIVITY gibi çerezler, son zamanlarda izlenen videoların izlenme tarihleri ve başlıkları, kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılması için kaydedilip oturum süresince ya da bir yıl boyunca tutulmaktadır. Bu tür çerezleri, tarayıcı ayarları aracılığıyla kabul etmek ya da reddetmek mümkündür.

 • Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.